Information från styrelsen i Åstols Handelsbod AB

Kallelse till årsstämma i Åstols Handelsbod AB

Aktieägare i Åstols Handelsbod AB kallas till årsstämma lördag den 20 maj 2017, kl. 14.00 på Åstols Café. Rätt att deltaga har aktieägare med bisittare i Åstols Handelsbod AB. Aktieägare är den som är upptagen i den av styrelsen förda aktiebok. Aktieboken kommer att finnas tillgänglig på stämman.
Ärenden på årsstämma
1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen.
7. Beslut om; a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och, c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen.
9. Val till styrelsen.
10. Val av en eller flera lekmannarevisorer
11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
12. Årsstämman avslutas I samband med årsstämman kommer bolagets årsredovisning att delas ut.

Kaffe och tilltugg kommer att serveras.

Alla aktieägare hjärtligt välkomna,

Bilagor